top of page

KULLANICI HİZMET VE KOŞULLARI

MADDE 1– TARAFLAR

 

İşbu sözleşme ve ekleri (EK- KVKK ve Gizlilik Protokolü ) “Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sk. A Blok Apt. No: 2 E/9 Ataşehir/İstanbul” adresinde mukim “ORBİFO KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ (ORBİFO) ile ORBİFO mobil uygulamalarından işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı” ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

ORBİFO ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

MADDE 2– TANIMLAR

 

2.1. İş bu sözleşme ve eklerinde taraflar, terimler, işlemler vb. hakkındaki her türlü tanımlama ve kullanımdan aşağıda açıklanmış ve tarafların üzerinde anlaştığı karşılıklar anlaşılacaktır.

 

ORBİFO' nun, mobil telefon uygulaması ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü interaktif kanal aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen restoran/yemek listesi görüntüleme, kampanyadan faydalandırma, indirim hakkı sağlama gibi uygulamalar kısaca "ORBİFO SİSTEMİ",

 

ORBİFO SİSTEMİ’nin ÜYE tarafından işlevsel ve yerel mevzuata uygun olarak kullanılması için hazırlanmış olan ve birbirinin ayrılmaz parçası olan;

ORBİFO İŞYERİ ÇERÇEVE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TİCARİ KOŞULLAR SÖZLEŞMESİ

KVKK VE GİZLİLİK PROTOKOLÜ

ORBİFO İŞYERİ KVKK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

sözleşmeler bütünü kısaca “ORBİFO ÜYE SÖZLEŞMELERİ”

 

ORBİFO SİSTEMİ'ne kayıtlı üyeler kısaca "KULLANICI”,

 

ORBİFO SİSTEMİ üzerinden KULLANICI'nın ORBİFO’nun sunduğu avantajlı şartları görüntülemesi, bu avantajlardan faydalanmak amacıyla ORBİFO SİSTEMİ’ni kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirmesi, gerçekleştirilecek ödemelerin ORBİFO tarafından ÜYE'ye iletilmesi ve bu işlemler kapsamında KULLANICI ve ÜYE’ye çeşitli avantajlar sağlanması işlemleri kısaca "SİSTEM",

 

KULLANICI'nın ORBİFO SİSTEMİ üzerinden gerçekleştireceği tüm ödeme işlemlerine ORBİFO tarafından aracılık edilmesi, KULLANICI’nın ORBİFO SİSTEMİ’ne çeşitli yollarla tanımlayabileceği bakiyeler üzerinden yahut ORBİFO SİSTEMİ’ne atanmış bulunan KULLANICI kredi ya da banka kartı üzerinden yapılacak harcamaların ORBİFO SİSTEMİ üzerinden düzenlenecek ödeme sistemi ile, ÜYE'nin temsilcisi sıfatıyla, işbu SÖZLEŞME'de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan her türlü sair ödeme yöntemleriyle KULLANICI'dan tahsil edilip, fatura düzenleme tarihinden sonra ÜYE'nin güncel borç bakiyesinden mahsup edilerek, ORBİFO tarafından ÜYE'nin banka hesabına transfer edildiği yöntem kısaca “ÖDEME YÖNTEMİ”

 

İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını “İLETİŞİM KANALLARI” olarak anılacaktır.

 

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

 

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride ORBİFO tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ORBİFO SİSTEMİ içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ORBİFO tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

 

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi "Kullanıcı”nın doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ORBİFO’nun sorumluğunda değildir.

 

4.2. ORBİFO, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu ORBİFO SİSTEMİ’nden yararlanmasına son verebilir.

 

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

 

5.1.1. Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, ORBİFO SİSTEMİ’ndeki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve ORBİFO SİSTEMİ’ndeki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ORBİFO internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

5.1.2. Kullanıcı, ORBİFO’nun yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, ORBİFO SİSTEMİ dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

5.1.3. Kullanıcı, ORBİFO’nun iş bu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple ORBİFO’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

5.1.4. Kullanıcı, ORBİFO SİSTEMİ’ne erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. ORBİFO, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde ORBİFO’yu derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

5.1.5. Kullanıcı, ORBİFO SİSTEMİ dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. ORBİFO, Kullanıcı tarafından ORBİFO’ya iletilen veya ORBİFO SİSTEMİ üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

 

5.1.6. Kullanıcı, kendine ait ORBİFO SİSTEMİ üzerinden yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ORBİFO’ya verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı ORBİFO’nun uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

 

5.1.7. Kullanıcı işbu uygulamanın ORBİFO’ya ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, ORBİFO ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

5.1.8. Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra "Kullanıcı Sözleşmesi 'ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun ORBİFO tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

 

5.2. ORBİFO’nun Hak ve Yükümlülükleri:

 

5.2.1. ORBİFO, ORBİFO SİSTEMİ’nde sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ORBİFO, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ORBİFO tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan ORBİFO sorumlu olmayacak ve Kullanıcının ORBİFO SİSTEMİ kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

 

5.2.2. ORBİFO, ORBİFO SİSTEM’inde yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

5.2.3. ORBİFO, işbu ORBİFO SİSTEMİ ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, ORBİFO SİSTEMİ kullanma koşulları ile ORBİFO SİSTEM de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, ORBİFO SİSTEMİ durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, ORBİFO SİSTEMİ’nde yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, ORBİFO SİSTEMİ’nin kullanımı ya da ORBİFO SİSTEMİ’ne giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, ORBİFO tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

 

5.2.4. ORBİFO, ORBİFO SİSTEMİ kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. ORBİFO özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, ORBİFO’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

 

5.2.5. ORBİFO gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

 

MADDE 6– HİZMETLER

 

6.1. ORFİBO, site aracılığıyla Kullanıcılara mobil telefon uygulaması ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü interaktif kanal aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen restoran/yemek listesi görüntüleme, kampanyadan faydalandırma, indirim hakkı sağlama gibi uygulamalar, sunulan avantajlı şartları görüntülemesi, bu avantajlardan faydalanmak amacıyla ORBİFO SİSTEMİ’ni kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirmesi, gerçekleştirilecek ödemelerin ORBİFO tarafından iletilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

 

MADDE 7– GİZLİLİK

 

7.1. ORFİBO, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Sözleşmesi" kapsamında kullanabilir. ORFİBO, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak "Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. ORFİBO web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. ORFİBO, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve ORFİBO web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. ORFİBO web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. ORFİBO web sitesi, sizi tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak "cookie" olarak bilinir. Cookie kullanımı, bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bunları kullanmaktadır. Cookie´ler bilgisayarınıza kaydedilir. Cookie almak istiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.


 

MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

8.1. İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

9.1. ORBİFO SİSTEM’in (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, ORBİFO markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları ORBİFO’ya aittir ve/veya ORBİFO tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan ORBİFO’ya ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler ORBİFO’nun uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ORBİFO’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

11.1. ORFİBO, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER

 

11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, ORFİBO’nun gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ORFİBO’nun makul kontrolü haricinde gelişen ve ORFİBO’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

 

MADDE 12– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 

12.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda ORFİBO’nun kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 13– SÖZLEŞMENİN FESHİ

13.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ

 

14.1. Kullanıcıların, ORFİBO’ya bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

14.2. araflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 

MADDE 15–YÜRÜRLÜK

 

15.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

15.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde iş bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. 15.3. İşbu Sözleşme 15 (onbeş) madde ve 1 (bir) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcının sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

bottom of page